logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

ISO

SISTEMET E MENAXHIMIT TE CILESISE

Me mbeshtetjen e Audituesve brenda dhe jashte kompanise, me suportin e disa enteve Certifikuese te akredituara e miratuara nga IAF dhe ACREDIA.

Kerkesat kryesore per ISO 9001-2015

– Politika e cilësisë se kompanisë
– Objektivat – mundësisht te sqaruara me buxhete, me human
resource sipas rastit etj.
– Konteksti i Organizatës dhe Risqet
– Organigrama e kompanisë e ndarë me departamente ose sektorë
– Nevojat dhe pritshmëritë e palëve të interesuara – me pak fjalë, një
lloj dokumentimi, qoftë edhe një tabelë për nevojat që kanë dhe mund të
kenë palët e interesuara me organizatën tuaj. Palë të interesuara janë,
punonjësit, aksionarët, klientët etj
– Harta e proceseve të organizatës tuaj – mundësisht në mënyrë
grafikë ose narrative për procese dhe aktivitetet që bën kompania.
– Leadership & Commitment – dmth të dokumentohet në një mënyrë
ose tjetër që lidershipi angazhohet, premton për masë konkrete për
zbatimin e këtij sistemi të menaxhimit.
– Manuali – po e ke mire, po nuk e ke nuk ka problem se është hequr
nga këto versionet e reja.
– KPI – disa indikatorë, duke përfshirë te gjithë sektorët e organizatës
për matjen e performances
– Një tabelë për identifikimin e te gjitha titujve te dokumenteve, me
versionet përkatës nefuqi qe organizata juaj disponon
– Përshkrimet e vëndeve te punës për punonjësit
– Vlerësimi perfrormance per punonjesit
– Politika te brendshme ose rregullore të brëndshme të kompanisë
tuaj që kanë te bëjnë me mire menaxhimi në punës si psh. Anti diskrimimini, ruajtja e konfidencialitetit etj

– Komunikimi I brendshëm – dmth metoda e komunikimit, e dokumentuar se si komunikon, çfarë komunikon kompania brenda vetes
– Komunikimi I jashtëm, çfarë dhe kush duhet të bëjë, menaxhoje
komunikimin e jashtëm, psh me tatimet, taksat, mjedisin, autoritet të
ndryshme, median nëse lind nevoja etj
– Listimi i produkteve dhe shërbimeve e ju ofroni
Nëse keni design and development të jetë e dokumentuar.
– Instruksione ose procedura të ndryshme pune për menaxhimin e
punës se përditshme
– Mënyra se si behet gjurmueshmëria e punëve, projekteve , produkteve që ju keni ne organizatën tuaj.
– Lista e pronës – që mund ti përkasin klienteve. Nëse ka te tilla
– Mënyra se si I identifikon, dokumenton dhe menaxhon mospërputhjet në pune. Nonconformity reposts
– Si e mat kënaqësinë e klientëve te tuaj. Të jetë e dokumentuar
– Mënyra se si I vlerëson furnitorët tuaj. Të jetë e dokumentuar
– Auditimi I brendshme – dmth duhet bere auditim I brendshëm te
paktën një here në vit në të gjithë sektorët e organizatës tuaj që sistemi i
menaxhit në fjalë po funksion.
– Management Review – rishikimi I sitemit. Dmth të paktën një herë
në vit duhet të ketë një takim, mbledhje me stafin për të parë dhe identifikuar ku calon dhe ku duhet përmiresuar sistemi i menaxhimit. E njejta gjë
mund të aplikohet për cdo mbledhje që bën me stafin të jenë të dokumentuar të paktën me 2 dokument. Axhenda – cfarë do diskutohet dhe process
verbali dmth cfarë u la si detyrë për përmiresim gjatë mbledhjes.
– Kalibrimi i pasjeve (nëse ke)
– Mirëmbajta e pajisjeve (nëse ke)
– Procedurë e prokurimeve

SHKARKO PDF
9001

ISO 9001:2015

Sistemi i menaxhimit të cilësisë

14001

ISO 14001:2015

Sistemi i menaxhimit të mjedisit

45001

ISO 45001:2018

Sistemi i menaxhimit për sigurinë dhe shëndetin në punë

27001

ISO 27001:2013

Sistemi i menaxhimit të sigurisë së Informacionit

22000

ISO 22000:2018

Sistemi i menaxhimit të sigurisë ushqimore

JENI TE INTERESUAR PER TU CERTIFIKUAR ME SISTEM
MENAXHIMI TE STANDARTEVE ISO?
PLOTESONI TE DHENAT E MEPOSHTME PER TE MARRE OFERTEN TUAJ

DETAJET E
KONTAKTIT

Adresa

Rr. Haxhi Kika, Tirane

 

 

Email/ Na telefono

hsemingineria@gmail.com

+355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

 

 

Orari

Hënë – Premte, 09:00 – 17:30

Shtune, 08:30 – 13:00