SEKTORËT NË TË CILËT HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT VEPRON

Eksperienca e themeluesve e ka zanafillën në fillim të vitit 1994 ne shtetin Italian me frekuentimin e kurseve të para të kualifikimit për ushtrimin e figurës së Përgjegjësit të Shërbimit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes në fushën e sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës.

Që nga ai fillim, kompetencat e tyre kanë ardhur gjithnjë e më shumë duke u konsoliduar falë formimit të vazhdueshëm dhe impenjimit të përditshëm në mbështetje të ndërmarrjeve dhe institucioneve për zbatimin e legjislacionit evropian,italian dhe atij shqiptar si dhe të sistemeve të menaxhimit ISO 14001, BS OHSAS 18001 etj, jo vetëm në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë duke përfshirë dhe kantieret e ndërtimit, por edhe në fushën e parandalimit dhe mbrojtës nga zjarri, të mjedisit, d.m.th. të shkarkimit të mbetjeve në atmosfere dhe në ujërat rrjedhëse dhe të mbeturinave industriale dhe urbane; të sigurisë së ushqimit HACCP, të legjislacionit “Seveso” që ka të bëjë me ndërmarrjet me rreziqe incidentesh të mëdha; të legjislacionit lidhur me ambalazhimin dhe etiketimin e substancave të rrezikshme deri në aplikimin e Rregulloreve Evropiane CLP nr. 1272/2008 e REACH nr. 1907/2006.

• Formimin e personelit te subjektit mbi sigurine ne pune • Kualifikimin e personit pergjegjes per sigurine & perfaqesues i punemarresve
Read More
• Vlerësimi dhe Klasifikimi i Rrezikut nga Zjarri • Hartimi i planeve emergjente dhe evakuimi
Read More
• Matjet fonometrike të kryera në një mjedis të jashtëm ose te banueshem • Studimi dhe Planifikimit i Ndërhyrjeve Akustike e jetës dhe Ambientet e Punës
Read More
• Menaxhimi i rrezikut • Zbatimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë sipas ISO 9001
Read More
• Vlerësimi i rrezikut në mjediset e punës • Vlerësimi specifik i rrezikut
Read More
• Zhvillimi i Planeve të Sigurisë dhe Koordinimit • Plani i Sigurisë Operacionale
Read more
• Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis • Energjitë dhe politikat për kursimin e energjisë alternative
Read More
• Studimet e fizibilitetit • Verifikim i funksionimit dhe karakteristikave teknike të punës
Read More