• Matjet fonometrike të kryera në një mjedis të jashtëm ose te banueshem.
 • Studimi dhe Planifikimit i Ndërhyrjeve Akustike e jetës dhe Ambientet e Punës.
 • Analiza e ekspozimit të zhurmës në vendin e punës.
 • Studime, Parashikimet dhe Simulimet e ndikimit Acoustik sipas standardeve të përcaktuara nga ISO 9613-2.
 • Verifikimi dhe kalibrimi i sistemeve elektro-akustike difuzioni i zërit, për aktivitete publike, disko dhe salla vallëzimi dhe raporti i tij teknik për të marrë autorizimin shfaqje publike.
 • Projektimi, Verifikimi dhe Testimi i kërkesave akustike pasive në ndërtesave, me qëllim të kontrollimit të zhurmës akustike brenda mjediseve të jetesës.
 • Parashikimi i kushteve akustike të gjeneruar nga infrastruktura e re, veprimtaritë komerciale / zejtare / industriale dhe aeroportet etj.
 • Zbatimi i Planeve Zonuese Akustike.
 • Matjet dhe vlerësimet e niveleve të dridhjeve në mjediset e jetesës dhe punës.
 • Parashikimet mikroklimatike, matjet dhe vlerësimet në mjedise të mbyllura dhe të jashtme.
 • Parashikimi, matja dhe vlerësimi i niveleve të rrezatimit optik në mjediset e jetesës dhe punës.
 • Parashikimet në terren elektromagnetik, matjet dhe vlerësimet në mjediset e jetesës dhe punës.