• Studimet e fizibilitetit.
  • Projektim.
  • Mbështetje teknike gjate zbatimit.
  • Kontroll teknik i punas në vazhdim ,performancë teknike.
  • Verifikim i funksionimit dhe karakteristikave teknike të punës.
  • Drejtimi i punimesh.
  • Testimi i punimesh.
  • Menaxhimi i QHSE: menaxhimi i aspekteve të QHSE (cilësia – mjedisi – siguria) gjatë projektimit dhe ekzekutimit të punimeve.