• Zhvillimi i Planeve të Sigurisë dhe Koordinimit.
  • Plani i Sigurisë Operacionale.
  • Përdorimi dhe heqja e skeletit të pllakave të përpunimit.
  • Përpunimi dhe mirëmbajtja e dokumenteve teknike.
  • Menaxhimi dhe Koordinimi i Aktiviteteve të Kantierit.
  • Asistencë dhe Konsulencë për Aktivitetet e Koordinimit për Projektimin dhe Kryerjen e Punës së Sigurisë për Vendet e Ndërtimit Publik dhe Privat.
  • Ndihma dhe këshilla për aktivitetet e Shefit të Punës.