• Vlerësimi dhe Klasifikimi i Rrezikut nga Zjarri.
  • Hartimi i planeve emergjente dhe evakuimi.
  • Projektimi Antizjarr.
  • Asistencë teknike dhe administrative që ka për qëllim marrjen e Certifikatës së Parandalimit të Zjarrit.