• Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis.
  • Energjitë dhe politikat për kursimin e energjisë alternative.
  • Autorizimi Integruar Mjedisor.
  • Dizajni dhe ndihma për rehabilitimin e vendeve të kontaminuara.
  • Analiza dhe menaxhimi i ujërave të zeza.
  • Marrja e mostrave dhe analiza e emisioneve në oxhaqet atmosferë.
  • Ndihmë dhe këshilla për menaxhimin dhe riciklimin e mbeturinave.