• Menaxhimi i rrezikut.
 • Auditim.
 • Zbatimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë sipas ISO 9001.
 • Zbatimi i sistemeve të administrimit mjedisor sipas standardeve ISO 14001.
 • Zbatimi i sistemeve të administrimit mjedisor sipas EMAS.
 • Zbatimi i Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë sipas OHSAS 18001.
 • Zbatimi i Sistemeve të Informacionit të Sigurisë, sipas standardit ISO 27001.
 • Zbatimi i Përgjegjësive Sociale Sistemet e menaxhimit sipas standardeve SA 8000.
 • Zbatimi i Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë sipas dekretit legjislativ.
 • Sistemet e Menaxhimit të Integruar Zbatimi Cilesia – Siguria – Mjedisi.
 • Zbatimi i sistemeve të menaxhimit ISO 37001.
 • Vlerësimi i masave që duhet të ndërmerren për të menjanuar çështjet kritike qe mund te dalin.
 • Zhvillimi dhe përditësimi i Menaxhimit Organizativ dhe Kontrolli i dokumentacionit te bashkengjitur (p.sh.. Kodi i Etikës, Rregullores së ‘Bordit Mbikëqyrës, procedurat operative, …).
 • Mbështetje për ‘Bordit Mbikëqyrës si në fillimin dhe në vazhdim e sipër (Përkufizimi i planit vjetor të auditimit, sondazhe të veçanta, …).
 • Aktivitetet trajnuese për punonjësit dhe aktorët e tjerë të shoqërisë.