Formime mbi:

 • Formimin e personelit te subjektit mbi sigurine ne pune.
 • Kualifikimin e personit pergjegjes per sigurine & perfaqesues i punemarresve.
 • Punedhenesit dhe persona pergjegjes ne organizimin e ndermarrjes.
 • Konsulence per ndermarrjet e interesuara ne transportin e mallrave ADR/RID.
 • Per mbrojtjen nga zjarri dhe perballimit te emergjencave.
 • Rreziku elektrik per te gjitha kategorite.
 • Rreziku nga shperthimet.
 • Rreziku nga zhurmat.
 • Rreziku nga dridhjet mekanike.
 • Rreziku nga agjentet kimike, kancerogjenet dhe mutagjenet.
 • Rreziku nga pluhurat.
 • Punimet ne lartesi ne kantjeret e ndertimit.
 • Koordinator per sigurine ne fazen e ndertimit.
 • Perdoruesit e ekraneve.
 • Paisjet mbrojtese personale(PMP).
 • Stresi ne pune.
 • Puntoret qe fillojne pune rishtas.
 • Menaxhimi I mbeturinave.
 • Matja e shkarkimeve ne atmosfere.
 • Klasifikimi, ruajtja e subcancave dhe preparative te rrezikshme.
 • Normativa Reach (Rregullore nr 1907/2006 KE).
 • Vleresimi I rrezikut nga levizja manual e ngarkesave.
 • Vlersimi I riskut nga interferencat.
 • Vlersimi I riskut nga rrezatimi optik.
 • Vlersimi I riskut lidhur me paisjet ekran shfaqese.
 • Vleresimet ergonomike ne vendin e punes.
 • Monitorimi I parametrave mjedisore.
 • Per mbetjet, zhurmat dhe shkarkimet hidrike.
 • Monitorimi I parametrave te hidrokarbureve/metalurgjike.
 • Ndertimet hekurudhore.
 • Ndertimet civile.
 • Ndertime infrastrukturore te fushes rrugore ose hekurudhore.
 • Industria ushqimore dhe produkte agro ushqimore.
 • Industria tekstile (veshje dhe kepuce).