Legjistlacioni

hsem.al

Ligj, Nr.57/2017, Date: 20.04.2017, Dt.Miratimit: 20.04.2017, Flet.Zyrtare Nr.102, Faqe:102

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006, “Për inspektimin e punës”, të ndryshuar

Vendim i KM, Nr.108, Date: 15.02.2017, Dt.Miratimit: 15.02.2017, Flet.Zyrtare Nr.33, Faqe:33

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”

Vendim i KM, Nr.42, Date: 25.01.2017, Dt.Miratimit: 25.01.2017, Flet.Zyrtare Nr.12, Faqe:12

Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017–2020

Ligj, Nr.135/2016, Date: 22.12.2016, Dt.Miratimit: 22.12.2016, Flet.Zyrtare Nr.265, Faqe:265

Për sigurinë dhe shëndetin në punë, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjetike

Vendim i KM, Nr.639, Date: 07.09.2016, Dt.Miratimit: 07.09.2016, Flet.Zyrtare Nr.171, Faqe:171

Për përcaktimin e rregullave, të procedurave e të llojeve të testeve ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës së punëmarrësit, si dhe të mënyrës së funksionimit të shërbimit mjekësor në punë

Udhëzim, Nr.16, Date: 12.08.2016, Dt.Miratimit: 12.08.2016, Flet.Zyrtare Nr.211, Faqe:211

Për procedurat për kryerjen e vlerësimit të riskut për çdo vend pune në zbatim të ligjit nr. 10237, datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i ndryshuar

Vendim i KM, Nr.484, Date: 29.06.2016, Dt.Miratimit: 29.06.2016, Flet.Zyrtare Nr.123, Faqe:123

Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me asbestin në vendin e punës

Vendim i KM, Nr.371, Date: 18.05.2016, Dt.Miratimit: 18.05.2016, Flet.Zyrtare Nr.90, Faqe:90

Për miratimin e Dokumentit Politik për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, 2016 – 2020 dhe planit të veprimit të zbatimit të tij

Ligj, Nr.27/2016, Date: 17.03.2016, Dt.Miratimit: 17.03.2016, Flet.Zyrtare Nr.46, Faqe:46

Për menaxhimin e kimikateve

Vendim i KM, Nr.969, Date: 02.12.2015, Dt.Miratimit: 02.12.2015, Flet.Zyrtare Nr.212, Faqe:212

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit të punëmarrësve në industritë minerare nxjerrëse, sipërfaqësore dhe nëntokësore”

Vendim i KM, Nr.709, Date: 26.08.2015, Dt.Miratimit: 26.08.2015, Flet.Zyrtare Nr.154, Faqe:154

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë në bordin e mjeteve lundruese të peshkimit”

Vendim i KM, Nr.634, Date: 15.07.2015, Dt.Miratimit: 15.07.2015, Flet.Zyrtare Nr.147, Faqe:147

Për miratimin e rregullores “Për prezantimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë të grave shtatzëna dhe nënave të reja”

Vendim i KM, Nr.632, Date: 15.07.2015, Dt.Miratimit: 15.07.2015, Flet.Zyrtare Nr.126, Faqe:126

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.

PER ME SHUME LEXONI DOKUMENTIN E PLOTE :

[pdfviewer width=”700px” height=”800px” beta=”true/false”]http://hsem.al/wp-content/uploads/2017/09/Legjitlacioni.pdf[/pdfviewer]