HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANAGEMENT

Shoqëria HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT  vjen në Shqipëri si sinonim i shoqërisë Italiane ZETA Vu S.r.l , me të njëjtat shërbime në lloj , dhe në cilësi.

Aspiron te kete nje fushe veprimi në të gjithë vendin në mbështetje të bizneseve dhe administratave publike.

Profesionalizmi i lartë  I vene ne sherbim te funksioneve, si rezultat i përvojës së gjerë fituar gjatë viteve në secilin nga sektorët dhe një shkallë të lartë të ekspertizës që e dallon burimet e brendshme dhe të jashtme, na lejon te permbushim kërkesat në rritje të tregut të biznesit në cilësinë e shërbimeve të ofruara. Natyra multidisiplinare e ndërhyrjeve tona profesionale synon rritjen e vlerës objektive të klientit, nëpërmjet forcimit të kapacitetit të saj organizativ dhe financiar.

IDENTITETI I SHOQERISE

Misioni

Të ofrojë shërbime dhe ekspertizë për ndërmarrjet dhe administratat publike në mënyrë që të rriten aftësitë e brendshme dhe të planifikojnë mundësi të reja zhvillimi.

Vizioni

Aftësi organizative për të gjeneruar zgjidhje dhe arritje të reja. Konkurrence në aspektin e kostos, fleksibilitetit, nivel te larte performance dhe cilësise. Aftesine përpunuese të zgjidhjeve të integruara dhe konsultime specifike. Zbatimi i metodologjive, i adaptuar për secilën teknikë dhe mjetet e punes sipas secilit klient.

Vlerat

Te jete ne lartesine e pritur dhe kerkuar nga klienti. Te rrise pergjegjesine dhe vlerat e veta. Promovimi dhe respekt për individët.

KODI ETIK

“Kodi i Etikës” i HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT, është një Qellim per të DREJTAT dhe PERGJEGJSITE MORALE që përcakton përgjegjësitë etike dhe sociale të çdo organizatë pjesëmarrëse. Një mënyrë efektive për të PARANDALUAR sjelljen e papërgjegjshme ose të paligjshme nga ana e atyre që veprojnë në emër dhe për llogari të HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT, duke vendosur qartë të përgjegjësite etike dhe sociale te drejtuesve të saj, menaxherët, punonjësit, furnizuesit, edhe për grupe të ndryshme të interesit. Bindja e HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT  eshte se Etika në sjelljen e biznesit është një kusht për suksesin e kompanisë dhe instrument për promovimin e imazhit të saj, një element që është një vlerë primare dhe thelbësore për shoqërinë.

  • STANDARDET ETIKE TË SJELLJES
  • LEGJISLACIONI I PARIMEVE MORALE
  • BARAZI
  • MBROJTJA E PERSONIT
  • PËRKUSHTIMI
  • TRANSPARENCA
  • NDIHMË DHE KONFIDENCIALITET
  • PAANËSIA
  • MBROJTJEN E MJEDISIT
  • MBROJTJA E SHENDETIT